Temel Hedefimiz

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’mızın temel hedefi, Türkiye’de zihinsel yetersiz çocukların yeterli eğitim, rehabilitasyon ve bakım şartlarına kavuşabilmeleri için gerekli olanak ve ortamları yaratmak, meslek kazanmalarına yardımcı olmak, uzun vadede bu şartların kalıcılığını güvence altına almak ve kimsesiz zihinsel yetersizlere yaşamları boyu sahip çıkmaktır.

Vakfımızın amaçları, Vakıf Senedimizde yer aldığı biçimiyle aşağıda belirtilmiştir.

Genel Hedeflerimiz

 • Eğitim merkezlerimizi birçok eğitim biriminin toplandığı yerleşkelere dönüştürmek.
 • Zihin engelli her çocuk ve bireyin ihtiyacına cevap verecek yeni eğitim birimleri oluşturmak.
 • Vakfa emeği geçen kişilerin çocuklarının öncelikli olacağı yaşam köylerini hayata geçirmek konusunda bilimsel çalışmalar yürütmek.
 • Zihinsel engeli olan tüm bireylere uygun süreli meslek edindirme kursları düzenlemek, istihdamlarına olanaklar sağlamak, izlemek.
 • Şahıs bünyesinde kurulan koruyucu iş yeri statüsünde istihdam edilen zihinsel engelli bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermek.
 • Yaşadıkları yerlerde Eğitim Merkezi bulunmayan zihinsel engelli bireylerin ailelerine örgün ve yaygın eğitim kanallarını oluşturmak.
 • Eğitim merkezlerimizin bulunduğu yerlerde ikamet eden fakat kurumlarına fiziki engelden dolayı gelemeyen öğrencilere evde eğitim hizmeti vermek.
 • Eğitim Merkezlerimizde, üniversitelerin eğitim fakülteleriyle iş birliği çerçevesinde, bu alanda yetişecek eğitimci ve uzmanlara uygulama alanları yaratmak, akademik çalışmalar ve yayınlarda aktif yer almak,
 • Bizim dışımızda olan Özel Eğitim Kurumlarına bilgi ve program geliştirme konusunda öncülük yapmak.

Vakıf Senedinde Belirtilen Amaçlarımız

 • Doğrudan ya da aileleri aracılığıyla Vakfa başvuran zihinsel yetersiz çocukların eğitimi için merkezler ile rehabilitasyon tesisleri kurmak ve bunların verimli olarak çalışmaları için her türlü tedbiri almak.
 • Zihinsel yetersiz çocuk ve/veya yetişkinlere uygun süreli kurslarda, yeteneklerine göre, istihdam için beceri kazandırmak, gelişmelerine yardımcı olmak.
 • Zihinsel yetersiz bireylerin ürettikleri ürünleri pazarlamak ve satışlarını sağlamak, bu amaçla döner sermayeli tesisler kurmak.
 • Kimsesiz zihinsel yetersiz çocuk ve yetişkinler için yurt-huzurevleri kurmak, yaşam süresince bakımlarını sağlamak, koruyucu aileler yanına yerleştirmek ve devamlı himaye ve kontrol etmek.
 • Ailelerin zihinsel yetersiz çocuklarına, ölümünden sonra yeterince malını veya gelirini Vakfa bağışladığı takdirde, eğitim, bakım ve gözetimini üstlenmek, gönüllü çalışmayı teşvik amacıyla anne ya da babası veya birinci dereceden akrabasının Vakıfta en az toplam 10 yıl etkin çalışması veya Vakıf organlarında görev almış olması koşuluyla, vefatı halinde, zihinsel yetersiz çocuk veya yetişkinin yaşam boyu eğitim, gözetim, bakım ve korunmasının Vakıf tarafından üstlenilmesinde öncelik tanınır. Etkin olarak çalışmakta iken vefat eden aile için 10 yıl koşulu aranmaz.
 • Eğitilmiş, kurstan geçmiş zihinsel yetersiz yetişkin ve çocukları işe yerleştirmek, çalıştığı yerlerde himaye, kontrolünü yapmak, yasaların tanıdığı olanaklardan yararlanmalarını sağlamak.
 • Zihinsel geriliğin nedenleri üzerinde durarak bilimsel açıdan inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, alınması gereken önlemleri, elde edilen bulgulara göre kamuoyuna duyurmak.
 • Vakfa başvuran ailelerin çocukları üzerinde zeka testi uygulamak amacıyla gerekli birimleri kurmak.
 • Zeka düzeyi %25’in üzerinde olan, zihinsel yetersizliği Vakıfça geçerli belgeyle kanıtlananlar ile bu şartları taşıdığı mahkeme kararı ile belirlenen kimsesiz çocukları Vakfın korumasına kabul etmek.
 • Yoksul olan zihinsel yetersiz çocuk sahibi ailelere maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.
 • İlgili, gerekli, yararlı başka çalışmaları yapmak.

Bu amaçlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken Vakfımız ve Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları olarak biz; Atatürkçü, Atatürk ilke ve devrimlerini tanıyan yurdunu seven, çağdaş, demokratik ve laik, değişim ve gelişime açık, kendine güvenen, katılımcı, sorgulayan, etkili ve nitelikli, bilgi çağının gereklerini yerine getiren, öğrenmeyi temel ilke olarak benimseyen, yaratıcı ve üretken bireylerden oluşan, bilgiyi üreten ve paylaşan bir kurum olmayı vazgeçilmezlerimiz olarak görüyoruz.

İlkelerimiz

 • Bilimsellik
 • Profesyonellik
 • Disiplin
 • Karşılıklı saygı
 • Başarı
 • Katılımcılık
 • Hoşgörü
 • Paylaşımcılık
 • Fedakarlık
 • Sevgi
 • Çocuğu “merkez” alan tam gün eğitim

Hedefe Ulaşmak İçin Vazgeçemeyeceğimiz İlkelerimiz 

 • Çocuğu “merkez” alan eğitim,
 • Tam gün eğitim (bireysel eğitim destekli),
 • Eğitimde aile-okul iş birliği amacıyla”Aile Okulları” açmak ve aileleri eğitmek,
 • Farklı alanlarda yetişmiş olan uzmanlarla aynı eğitimsel hedefte eş güdümlü çalışma yapmak,
 • Eğitimden taviz vermeyen özel eğitim kurumları olmak,
 • Türkiye genelinde zihinsel engelli çocukların eğitimi amacıyla, üniversitelerin eğitim fakülteleri ile, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine ve iş birliği çalışmalarını sürdürmek,
 • Ulusal Özel Eğitim sistemine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar, incelemeler, çalışmalar yürütmek üzere AR-GE birimi oluşturmak,
 • Halkla İlişkiler Birimi oluşturmak.